Meny
Meny

Likabehandling och Jämställdhet

Hos Botkyrkabyggen har alla människor lika värde. Det gäller såväl i olika relationer på arbetsplatsen som i kontakten mellan oss och våra hyresgäster. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i vår miljö och bli behandlade som individer på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling och arbetar med att ge vår personal ökade kunskaper om mångfald och likabehandling för att det ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet.

Mätbara mål
För att målsättningen ska uppnås måste vi arbeta med mätbara målsättningar och konkreta åtgärder inom skilda områden. Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung. En jämställd arbetsplats är attraktiv för både kunder och medarbetare.

Lika villkor
Botkyrkabyggen ska vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ömsesidig respekt och en inkluderande arbetsmiljö. Målsättningen är att alla medarbetare och kunder ska känna sig trygga i vår miljö och bli behandlade utifrån lika villkor. Medarbetare ska känna att deras arbetsinsatser är betydelsefulla och att de har ett ansvar för att medverka till att skapa goda arbetsförhållanden och en inkluderande arbetsmiljö.

Likabehandling
Botkyrkabyggen har en likabehandlingsplan som ska främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka förekomsten av diskriminering. Detta gäller alla situationer som kan uppstå på en arbetsplats i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren samt mot kunder när det gäller tillhandahållande av bostäder.